Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Вторник, 22.01.2019
Главная » Файлы » Все файлы

СТАТУТ
17.06.2016, 21:15

Затверджено рішенням

Загальних зборів (конференції)

Територіальної громади

Корабельного району

у місті Миколаєві
 21 лютого 2014року

Зміни та доповнення  внесено

після обговорення  15 жовтня 2016 року

та 11 листопада 2016 року.

.
 

СТАТУТ

Територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві, Миколаївської області , України.

(Номер Класифікації об,єкту адміністративно територіального устрою України адміністративно-територіальної одиниці  ( району в місті з районним поділом) за класифікаційним кодом КОАТУУ№[4810136600])

 

На виконання обов’язку дотримання народовладдя, яке реалізується на основі ст. 5, абзац 1 Конституції України та забезпечення високої якості життя та праці жителів Корабельного району у місті Миколаєві, ми приймаємо Статут територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві

Преамбула

Цей Статут розроблений на дотримання конституційного ладу у адміністративній територіальній одиниці Корабельний район у місті Миколаєві, згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою 15.07.1997 року № 452/97-ВР, інших законів України і визначає основи життєдіяльності територіальної громади району у місті та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в районі у місті для забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примноження досягнень і традицій.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту

1.     Статут територіальної громади Корабельного району у місті (далі-Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

2.     Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади району у місті, діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3.     Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого самоврядування в Корабельному районі міста.

4.     Мета даного статуту − це  удосконалення взаємовідносин. Статут територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві не протирічить законам країни, а лише вдосконалює всі ті мікропроцеси які відбуваються всередині громади.  Те що законом з одного боку не заборонено, а з іншого боку не обговорено, і відображено в даному статуті.

        РОЗДІЛ II  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  

  Стаття 2. Система місцевого самоврядування

  1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування і основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада Корабельного  району у місті (ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » (далі Закон)
  2. Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві діє як суб’єкт права власності
  3.  Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою Корабельного району у місті безпосередньо на загальних зборах через комітет громадських представників в межах прав, наданих їм Конституцією та законами України, цим Статутом.

Стаття 3. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою району міста.

1.     На території громади Корабельного райоу у місті Миколаєві всі рішення територіальної громади і її уповноважених органів, прийняті у відповідності зі Статутом, є обов’язкові для розгляду і виконання органами і посадовими особами місцевого самоврядування Корабельної районної ради (при наявності) у місті Миколаєві та Миколаївської міської ради у питаннях, які безпосередньо відносяться до суспільних інтересів жителів територіальної громади Корабельного району у місті та  до питань які не відносяться до спільних інтересів територіальних громад інших районів у місті Миколаєві  .

Стаття 4. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

1.     Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою.

2.      Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району у місті, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

3.     Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

 

4.     Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

5.     Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

 

             6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними  

            делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними громаді

 

            7.Спори про поновлення порушених прав людини, громодянина, юридичних і фізичних осіб,                 що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб                           місцевого самоврядування, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ III ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА РАЙОНУ У МІСТІ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 6. Територіальна громада району у місті

1.      Територіальну громаду району у місті (далі - територіальну громаду) складають жителі, які постійно проживають на його території. За рішенням загальних зборів жителів Корабельного району у місті Миколаєві членом територіальної громади може бути кожний житель та громадянин України, який має на території громади нерухоме майно (спадкоємці майна жителів, які проживають чи проживали на території громади, ) або проживає постійно чи тимчасово на території громади.

2.         Територіальна громада має права й обов'язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відповідальність усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 3. Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності- володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

Стаття 7. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

1. Територіальна громада Корабельного району у місті бере на себе відповідальність і здійснює безпосередньо самоврядування через комітет громадських представників.

2. Форми участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні передбачені чинним законодавством (місцеві вибори, референдум, місцеві ініціативи тощо) та цим Статутом.

3. Перелік форм участі жителів району у місті у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів району у місті у здійсненні місцевого самоврядування,

5.      Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь
у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 8. Загальні збори громади.

1.     Загальні збори  - це збори всіх або частини жителів громади. Збори членів територіальної громади, які проводяться в межах району у місті - є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2.     До компетенції загальних зборів громадян належить:

- розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

- обговорення проектів рішень районної у місті ради (при наявності ) та міської ради ради та їх органів з питань  життя району у місті;

 - внесення пропозицій з питань порядку денного сесій районної (при наявності) та міської ради та її органів;

 - заслуховування інформації голови районної ради (при наявності) та посадових осіб місцевого самоврядування району у місті, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

 - інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

 - утворення органів самоорганізації населення;  

 - прийняття статуту територіальної громади та внесення змін до нього;   

 - обрання громадських комітетів і рад  самоврядування, визначення їх статусу (Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні Постанова ВР України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII)

- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд районної чи міської ради та її органів;

 - внесення пропозицій щодо встановлення районною чи міською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

 - розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

 - обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів районної ради чи міської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

 - розгляд питань  про проведення місцевого референдуму;

- розгляд питань та затвердження рішень щодо міграційної політики на території громади.

- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

3.                  У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, які досягли 18-ти річного віку і не визнані судом недієздатними.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова районної ради у місті (при наявності) міський  голова, народні депутати України, депутати обласної, районної(при наявності), посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які заінтересовані у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.

4.   Загальні збори громадян скликаються в міру необхідності.  Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

5. Збори скликаються ініціативною групою з уповноважених представників громадян,  комітетом громадських представників або його головою. Ініціатива проведення загальних зборів належить жителям громади з питань, які мають суспільні інтереси, що належать до компетенції громади району у місті.

6. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 5 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на  їх обговорення, а в разі нагальної потреби – за один день.

7. При розгляді і вирішенні питань збори керуються Конституцією України,і законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями Органів самоврядування та їх виконавчих органів, а також цим Статутом..

8.   На загальних зборах громадян головує особа, що визначена   органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.

 9. Порядок денний загальних зборів громадян затверджується за поданням органу, який їх скликав.

10. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

11.  Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань.
     Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним
     голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян,
     які проживають на відповідній території. Прийнете Рішення є обов'язковим для виконання на відповідній території Корабельного району у місті Миколаєві.

12. При підготовці та проведенні зборів громадян,  їх учасники використовують необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали, які є у наявності в установах, організаціях та підприємствах, які територіально розміщені у межах Корабельного району у місті.

13. Порядок проведення загальних зборів громадян  визначається  законом  та цим статутом .

Стаття 9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

1.      Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях районної у місті ради (при наявності).

2.       Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях комітету громадських представників.

2.         Перелік форм участі жителів Корабельного району  у здійсненні місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

Стаття 10. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання

1.      Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.

                 2. Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, які призводять до                      напруження у відносинах між жителями територіальної громади, провокують конфлікти                    інтересів та сутички, прийняті з порушенням процедури чи не відповідають інтересам й                      суспільній необхідності жителів територіальної громади Корабельного району у місті                         можуть бути визнані Рішенням зборів територіальної громади нікчемними та                                      необов’язковими до виконання.

                 3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому                               порядку.

Стаття 11. Право членів територіальної громади на інформацію. оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

1.      Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

        2.      Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбувається шляхом їх                   опублікування у місцевих засобах масової інформації, через мережу Інтернет та інші                 електронні засоби масової комунікації.

3.      Рішення органів місцевого самоврядування вивішується на дошці оголошень.

РОЗДІЛ IV ОРГАНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 12 Комітет громадських представників

  1.  Комітет громадських представників територіальної громади (або комітет уповноважених)– це члени громади району у місті,  обрані жителями за місцем проживання з метою представляти їх інтереси.  Вони добровільно і на безоплатній основі  працюють на благо громади, жертвують на суспільні потреби свій час, розум і працю. Комітети громадських представників виконують рішення загальних зборів та є їм підзвітними. Очолює комітет громадських представників територіальної громади Голова комітету.  Головою комітету громади може бути будь-який громадянин України, обраний членами комітету. Голова комітету має право обирати собі заступника та секретаря із членів комітету громадських представників на його засіданні. Для координації своєї роботи та виконання представницьких функцій громади, Комітети обирають Голову територіальної громади району у місті. В разі необхідності Комітет громадських представників може залучати до роботи експертів потрібної спеціалізації та фаху. 
  2. Комітет громадських представників територіальної громади проводить Збори комітету та виконує Рішення територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві.
  3. Комітет громадських представників територіальної громади збирає засідання галузевих Рад Корабельного району з метою проведення консультацій та експертного обговорення винесених на розгляд питань розвитку галузі та району у місті.

4.     Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві в особі комітету громадських представників разом з головою територіальної громади (або виконуючим обов'язки голови) у співпраці з Фондом комунального майна та своїм представницьким органом – Корабельною районною у місті радою (при наявності)  управляє майном, що є в комунальній власності;

5.Чисельна кількість комітетів не обмежена. Комітети утворюються за напрямками діяльності та (або) для виконання Рішень територіальної громади. Для прийняття рішень громади Комітети збираються на загальні збори (Конференцію).

6.     Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві може встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону;

7.     Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві може забезпечувати проведення місцевих референдумів;

8.     Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю;

9.    Вирішують інші питання місцевого значення.

10.     Згідно зі статтею 80 Земельного кодексу України територіальні громади реалізують своє право власності на землю безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 9 Лісового кодексу України право комунальної власності на ліси реалізується територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

11.                       У відповідності зі статтею 327 Цивільного кодексу у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді; управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальні громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 78, п. 2 «Комунальні унітарні підприємства» Господарського кодексу України орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство відповідної територіальної громади.

12.                         Голова районної у місті ради (при наявності), виконком Корабельної районної ради у місті  не уповноважений приймати будь-які рішення, що стосуються життєдіяльності Корабельного району у місті і його  території без погодження з територіальною громадою, котра має статус первинного суб’єкта місцевого самоврядування .

13.                        Голова Корабельної районної ради (при наявності) є головою представницького органу (див ст2 п 2 ) територіальної громади, визнається головною посадовою особою на території громади, і є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед громадою (ст.75 п.1- закону).

14.                       Всі рішення сесії Корабельної районної у місті ради ( При наявності) повинні бути донесені до комітету громадських представників Корабельного району у місті Миколаєві шляхом надання витягу з протоколу засідань сесії згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст. 40 Конституції України.

15.                        Всі пропозиції, ініціативи та запити громадян територіальної громади  та комітету громадських представників цієї громади є обов’язковими для розгляду сесією Корабельної районної  ради (при наявності) з участю представників громади Корабельго району у місті Миколаєві (ст.13 п.3 – закону).

16.                       Територіальна громада Корабельного району у місті безпосередньо або через Комітет громадських представників зберігає за собою право вносити пропозицію стосовно перегляду рішення сесії і виконкому Корабельної районної ради у місті (при наявності) та міської ради, якщо вони суперечать інтересам територіальної громади Корабельго району у місті Миколаєві (ст. 2 п.2 – закону, ст.6 п.1 – закону, ст.75 п.2 – закону).

17. Голова громади, заступники та секретар  обираються з членів комітетів громадських представників на загальних зборах громади терміном на 5 років. Якщо від комітетів не надійшло зауважень щодо роботи Голови громади, заступників або секретаря, вони 

продовжують виконувати свої обов'язки на  наступний  термін.

18. Член комітету громадських представників обирається жителями за місцем його проживання. Член комітету громадських представників уповноважується жителями багатоквартирних будинків, вулиць забудови приватного сектору, кварталів, тощо, представляти інтереси мешканців частини території Корабельного району в органах територіальної громади .

РОЗДІЛ V ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ У МІСТІ (ПРИ НАЯВНОСТІ) ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ст.13. Правовий статус голови районної ради у місті , секретаря  ради, депутатів районної ради, виконавчого комітету районної ради та їх повноваження

1.     Статус голови районної у місті ради, секретаря районної у місті ради, депутатів районної у місті  ради, виконавчого комітету районної у місті ради та їх повноваження визначені законодавстом України.

Ст. 14 Принципи взаємодії територіальної громади Корабельного району міста Миколаєва з іншими територіальними громадами

1.     Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві  взаємодіє з іншими територіальними громадами міста Миколаєва та України, інших країн на принципах обміну досвідом, взаємодопомоги та надання інформації.

2.     Територіальна громада Корабельного району у місті Миколаєві  разом із іншими територіальними громадами районів у місті Миколаєві створює  міську територіальну громаду та її представницькі органи , для реалізації спільних інтересів територіальних громад районів у місті Миколаєві.

3.     Комітети громадських представників територіальної громади мають право розробляти проекти, які будуть залучати інвестиційні кошти для створення нових робочих місць, сприятливі умови для розвитку економіки й підприємництва та покращення соціального захисту жителів територіальної громади Корабельного району міста Миколаєва.

Ст.15 Місцеве планування і контроль за економічним розвитком територіальної громади Корабельного району міста Миколаєва.

1.     Територіальна громада бере безпосередньо участь у розробці генерального плану забудови району у місті в межах своєї компетенції (ст.18 – закону) через уповноважених представників.

2.     Територіальна громада забезпечує контроль за дотриманням правил оренди  земельних ділянок, водних ресурсів, недопускання погіршення якості земельних ділянок, майна комунальної власності громади та дотримання умов договорів оренди через уповноважених представників.

3.     Територіальна громада визнає за собою право укладати договори співпраці, договори оренди комунальної власності, та інші договори з іншими територіальними громадами та суб'єктами господарювання в Україні та поза її межами.

4.     Територіальна громада має право укладати договори на оренду комунального майна безпосередньо або через Фонд комунального майна Територіальної громади району у місті, проводити реєстрацію щодо режиму роботи підприємств та організацій на території району у місті, організовувати жителів для проведення ярмарок, суботників, святкування всеукраїнських, міських чи районних свят тощо.

Стаття 17. Регламент проведення засідань комітету громадських представників територіальної громади Корабельного равйону у місті Миколаєві

1.     Голова територіальної громади Корабельного району у місті усі важливі питання  виносить для вирішення на збори територіальної громади або на збори уповноважених представників громадськості (Конференції).

2.     Всі рішення зборів територіальної громади Корабельного району у місті вивішуються для ознайомлення на дошках для оголошень і доводяться до відома громадян та повідомляються голові та виконавчому комітету Корабельної районної  ради( при наявності) шляхом надсилання витягу з протоколу.

3.     Поточні повсякденні рішення вирішуються  комітетами територіальної громади Корабельного району у місті та підписуються головою громади.

4.     Засідання комітетів громадських представників проводяться в міру необхідності.

РОЗДІЛ VI МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 18. Право комунальної власності

1.     Територіальній громаді Корабельного району у місті Миколаєві належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, що є на території та у межах адміністративної території Корабельного району у місті Миколаєві, є тимчасово у  власності інших територіальних громад районів у місті Миколаєві  а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

2.     Право комунальної власності територіальної громади захищаються законом на рівні інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади району у місті(ст.21 – закону, ст.60 п. 1,2 – закону).

3.     Територіальна громада укладає угоди з підприємствами, фізичними та юридичними особами, котрим може здавати в оренду комунальне майно, що знаходиться у власності територіальної громади; отримувати благодійну допомогу та залучати її для вирішення проектів в інтересах територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві (ст.18 – закону).

РОЗДІЛ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.     Даний статут обговорений та прийнятий на загальних зборах  (конференції) Корабельного району у місті Миколаєві,  21 лютого  2014 р. Зміни та доповнення внесені 11 листопада 2016 року.

2.     Статут складається у трьох ідентичних примірниках, один з яких зберігається в Корабельній районній раді (при наявності), один в органі, що здійснив його реєстрацію, один у голови комітету громадських представників.

  1. Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться після їх обговорення в  комітетах уповноважених в порядку, передбаченому для прийняття Статуту. Якщо протягом двох засідань поспіль не буде зауважень щодо змін  чи доповнень, Статуть вважається прийнятим.
  2. Контроль за виконанням Статуту здійснюють комітети громадських представників, голови комітетів громадських представників, інші органи та особи, в порядку передбаченому Статутом та чинним законодавством України.
  3. . Умови цього Статуту зберігають силу, у тому числі у випадках, коли після його прийняття законодавством установлено правила, що погіршують права та становище громади.

  4. Статут  є чинним з дня його прийняття Загальними зборами Територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві.

 

 

 

                                 

                                  

    

 

Категория: Все файлы | Добавил: NikOS | Теги: Безпосередня влада народу, Територіальна громада, Статут
Просмотров: 315 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 3.0/1
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200