Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Вторник, 20.11.2018
Главная » Файлы » Все файлы

ПОЛОЖЕННЯ ФОНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
17.06.2016, 21:08

Затверджено рішенням

Загальних зборів

Територіальної громади

 Корабельного району

у місті Миколаєві
від 21 лютого 2014року
 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про Фонд комунального майна (власності)  територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві1. Загальні положення
 
1.1. Фонд комунального майна (власності)  територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві

 (скорочена назва – Фонд комунального майна) /далі – Фонд/ створюється територіальною громадою Корабельного району у місті Миколаєві, є її  виконавчим органом.
1.2. Фонд у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним Загальним зборам територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві, підпорядкованим виконавчому комітету уповноважених представників громадськості, та Територіальній громаді Корабельного району у місті Миколаєві юридичній особі публічного права з моменту її створення. 
1.3. Фонд у  своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів системи місцевого самоврядування до компетенції яких входить життєдіяльність територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві, та цим Положенням.
1.4. Фонд є представником майнових інтересів жителів територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві щодо комунальної власності громади, розпорядником  у  використанні та розвитку комунальної власності районної громади  та є  органом приватизації. Фонд діє як суб’єкт права власності, в інтересах власника комунального майна - територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві.
1.5. Фонд може управляти майном громади від її імені як представник безпосередньої влади народу України,  бути  юридичною особою публічного права, або структурним підрозділом юридичної особи публічного права,  яка укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Фонд може  мати самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державного казначейства України.
 
2. Основні завдання
 Основним завданням Фонду є ефективне управління об’єктами комунальної власності, розроблення пропозицій i реалізація   політики у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади Корабельного району  міста Миколаєва.
 Фонд здійснює в установленому порядку повноваження щодо управлiння майном пiдприємств, установ, що належать до сфери управлiння громади району, 
 -приймає зауваження та пропозиції жителів громади щодо ефектиного управління комунальним майном готує i виносить на розгляд пропозиції щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї пiдприємств, установ комунальної власностi територіальної громади  Корабельного району, організує виконання рiшень Загальних зборів громади району та виконкому уповноважених представників громадськості.
вносить змiни та доповнення до статутiв (положень) пiдприємств, установ комунальної власностi територіальної громади Корабельного району  м. Миколаєва і виносить на затвердження Загальних зборів громади або приймає відповідне розпорядження;
- готує проекти рішень територіальної громади Корабельного району з питань прийому-передачі об’єктів права державної, комунальної та іншої форми власності.
2.2. Веде реєстр об’єктів комунальної власності територіальної громади      Корабельного району  м. Миколаєва, а також здійснює облік майна, яке знаходиться на балансах комунальних підприємств та установ комунальної власності Корабельного району.

2.3. Веде реєстр власників комунального майна – жителів територіальної громади .
2.4. Готує та узгоджує контракти з керівниками пiдприємств комунальної власностi територiальної громади Корабельного району м. Миколаєва.
2.5. Організовує роботу з вжиття підприємствами та установами комунальної власності заходів щодо збереження закріпленого за ними комунального майна, а також з підготовки  і проведення його інвентаризації.
2.6. Фонд приймає розпорядження з наступних питань:
 - передачі об'єктів права комунальної власностi у користування  юридичним та фізичним особам, громадянам та жителям громади;
 - вилучення у комунальних пiдприємств, установ закріпленого за ними комунального майна, передачі комунального майна іншим комунальним підприємствам, установам на праві господарського відання або оперативного управління;
 - надання дозволу на списання з  балансу пiдприємств та установ комунальної власностi морально застарілого, повністю зношеного та непридатного для подальшої експлуатації майна.
2.7. Виступає   орендодавцем   цiлiсних    майнових    комплексiв пiдприємств,   їхніх   структурних   пiдроздiлiв, нерухомого  майна, що перебувають у комунальній власностi територiальної громади Корабельного району, згідно з чинним законодавством, зокрема:
- організує та проводить роботу щодо передачі в орендне користування  об'єктів  комунальної власності;
- здійснює контроль за своєчасним надходженням коштів  від  оренди по договорах оренди, укладених Фондом, або витрат на поліпшення чи примноження майна орендованого об’єкта а також інших об’єктів комунальної власності за рахунок сплати орендної плати по договорах оренди..

;надає пропозиції до Миколаївської міської ради щодо передачі майна до територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві у зв’язку з неналежним управлінням комунальним майном, яке може бути використано для суспільних потреб територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві.

-приймає комунальне майно до комунальнолї власності Корабельної районної громади в односторонньому порядку згідно  рішенням Загальних зборів територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві , яке знаходиться  в межах адміністративної території Корабельного району у місті Миколаєві якщо воно необхідне для суспільних інтересів жителів Корабельного району, або було визнання нікчемними рішень органів місцевого самоврядування міста, та такими, що були прийняті з порушенням процедури та не відповідають інтересам й суспільній необхідності жителів територіальної громади Корабельного району міста Миколаєва.

- здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди об’єктів комунальної власності, укладених фондом, та вносить зміни до них;
- забезпечує висвітлення інформації про об’єкти комунальної власності, які можуть бути надані в оренду;
- розробляє та виносить на розгляд громади проекти рішень щодо Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Корабельного району  м. Миколаєва, змін та доповнень до нього.
2.8. Забезпечує виконання процесів приватизації комунального майна, для чого:
- розробляє i виносить на розгляд громади проект  програми приватизацiї, змiни та доповнення до неї;
-  розробляє i виносить на розгляд громади перелiки об'єктiв, що пiдлягають приватизації та відчуженню;
- здiйснює приватизацiю,  вiдчуження комунального майна, згiдно з рiшеннями  громади;
- складає  угоди  про  проведення  незалежної  оцiнки майна,  що пiдлягає приватизацiї та відчуженню;
- здійснює контроль за своєчасним надходженням коштів від приватизації та відчуження;
- забезпечує висвiтлення процесів приватизації в засобах масової інформації;
- організовує та проводить роботу щодо приватизації  житлового фонду громади, веде облік приватизованого житлового фонду.
2.9. Здiйснює, за дорученням громади,  iншi  повноваження, пов'язанi з  управлiнням  майном,  що  належать до сфери управлiння територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві, вiдповiдно до чинного законодавства України.
 Забезпечує виконання Програм та рішень громади Корабельного району..
 
3. Структура та організація роботи
 
3.1. Фонд очолює  начальник, який призначається на  посаду та звільняється з посади рішенням виконкому уповноважених представників територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві  у порядку згідно чинного законодавства
Начальник фонду безпосередньо підпорядкований виконавчому комітету уповноважених територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві , їм підконтрольний та підзвітний.
3.2. Структуру фонду, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує комітет уповноважених територіальної громади. Начальник фонду може працювати на громадських засадах.
3.3. Інших працівників фонду призначає на посади та звільняє з посад начальник фонду в порядку, визначеному законодавством.
3.4. Начальник фонду:
3.4.1. Здiйснює керiвництво  дiяльнiстю  фонду,  несе персональну вiдповiдальнiсть перед громадою та виконавчим комітетом уповноважених.
3.4.2. Дiє без доручення вiд iменi фонду, представляє його в усiх установах та органiзацiях.
3.4.3.  Визначає    ступiнь    вiдповiдальностi   керiвникiв  структурних підрозділів фонду та його   працiвникiв.
3.4.4. Вносить у встановленому порядку пропозицiї громадськості  щодо структури та штатного розписуфонду для затвердження згiдно з чинним законодавством.
3.4.5. Затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв фонду.
3.4.6. Підписує видані у межах своєї компетенцiї накази, розпорядження, свідоцтва про право власності на приватизоване житло. 
3.4.7. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису  витрат на утримання фонду.
3.4.8. Розпоряджається майном, закрiпленим за фондом, згiдно з чинним законодавством.
3.4.9.Згiдно з дiяльнiстю, яку виконує фонд, вiдкриває й закриває в установах Державного казначейства України, банкiв рахунки, згiдно з дiючими положеннями i нормативними актами, здiйснює  за  ними операцiї, пiдписує фiнансовi документи.
3.4.10. Здiйснює контроль за дiяльнiстю пiдпорядкованих йому структурних підрозділів.
3.4.11. Застосовує до працiвникiв фонду заохочення та накладає на них стягнення, згiдно з чинним законодавством.
3.4.12.Забезпечує дотримання фiнансової, облiкової, трудової дисципліни.
3.4.13.Укладає договори з підприємствами та організаціями, які надають послуги щодо діяльності фонду.
 
4. Компетенція фонду:
 
4.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань управління майном, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд громади, її виконавчих органів у разі їх створення.
 
5. Права та обов’язки
 
Фонд має право:
5.1. Залучати спеціалістів системи місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.
5.3. Направляти запити та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.5. Інші права, які належать до його компетенції, зокрема:
5.5.1. У межах, визначених територіальною громадою Корабельного району у місті Миколаєві,  здійснювати в установленому порядку повноваження з управлiння майном комунальної власностi територiальної громади Корабельного району мiста Миколаєва, приймати участь в обговоренні питань щодо розмежування повноважень між Миколаївською міською радою та територіальною громадою Корабельного району у місті Миколаєві. У разі створення міською радою Корабельної районної ради, передавати частину повноважень управління майном громади, згідно прийнятих рішень щодо розмежування повноважень міх районною радою та територіальною громадою Корабельного району у місті Миколаєві.
5.5.2. Затверджувати змiни та доповнення до статутiв (положень) пiдприємств, установ комунальної власностi у межах, визначених діючим законодавством.
5.5.3. Оформлювати договори оренди  (користування майна) комунальної власностi територiальної громади Корабельного району  м. Миколаєва.
5.5.4. Бути правонаступником  договорiв оренди комунального майна, або майна, яке перейшло в комунальну власність, у тому числi договорiв з правом викупу, укладених ранiше пiдприємствами, установами, організаціями, як  орендодавцями.
 
6. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення фонду
 
6.1. Фонд  працює на громадських засадах до прийняття рішення щодо його фінансування за рахунок бюджету громади.
6.2. Працівники фонду є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
7. Відповідальність посадових осіб фонду
 
7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію системи місцевого самоврядування, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особифонду несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб фонду при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
 
8. Заключні положення
 
8.1. Припинення діяльності фонду здійснює територіальна громада Корабельного району міста Миколаєва за поданням уповноважених представників територіальної громади Корабельного району у місті Миколаєві у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
_____________________________________________________________

 

Категория: Все файлы | Добавил: NikOS
Просмотров: 92 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-чат
200